Všeobecné obchodné podmienky E-shopu (ďalej len „VOP“)

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ECOSMART, s.r.o., IČO:47 063 980 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel Sro, vložka 33879/N (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

   Kontaktné údaje predávajúceho:
   Poštová adresa: ECOSMART, s.r.o., Nábrežná 4623/55, 940 02 Nové Zámky
   Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK31 1111 0000 0012 0433 7005
   BIC: UNCRSKBX
   Telefón: +421914279638, +421911458685
   E-mail: info@patchworkshop-lucia.sk

   Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
   Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 037/772 02 16
   fax č. 037/772 00 24
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tými, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
  3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).
  2. • 2.2. Záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim sa považuje e-mailová správa so stavom "objednávka potvrdená", ktorá bude kupujúcemu zaslaná po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (meno/obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
  4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
  1. Predávajúci je povinný:
   1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
   2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky prípadné doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
  1. Kupujúci je povinný:
   1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
   2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
   3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 5. Dodacie a platobné podmienky
  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 pracovných dní od akceptovania návrhu kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.
  4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
  5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
  6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.
  7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
  8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  9. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru.
  10. Spôsoby platieb: Platba na dobierku alebo platba vopred prevodom na účet predávajúceho.
  11. Poštovné je stanovené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s., alebo iných prepravných spoločností.
 6. Kúpna cena
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"), dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov použitých materiálov.
  3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená časť kúpnej ceny sa započíta v celej výške na prípadné náklady predávajúceho, spôsobené odstúpením kupujúceho od zmluvy.
  7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
  8. K cene tovaru bude pripočítané poštovné/doručné/dobieročné podľa sadzieb Slovenskej pošty, a.s. alebo iných prepravných spoločností.
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
  3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
  5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
  8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady a vyplní Reklamačný protokol na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného protokolu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom protokole presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamácia sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie s výrobkom a tým jeho následné poškodenie zo strany kupujúceho. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
   1. doručenie vyplneného reklamačného protokolu na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
   2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
  9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
  10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
  11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
  12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.
  14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za rovnaký tovar.
  16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   1. nepredložením dokladu o zaplatení,
   2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   3. uplynutím záručnej doby tovaru,
   4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
   5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
   6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
   8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
   9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
   11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
   1. odovzdaním opraveného tovaru,
   2. výmenou tovaru,
   3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
   6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.
  19. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
  20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
  21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
  22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
  23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
   1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
   2. predávajúci vadný tovar vymení.
  24. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
   1. výmenou tovaru za rovnaký tovar, alebo
   2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a vyplatením jeho kúpnej ceny.
  25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
  26. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.
  27. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  28. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.
  29. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok uplatnené a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
  30. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.
 9. Osobné údaje a ich ochrana
  1. Spracovateľom osobných údajov je spoločnosť ECOSMART, s.r.o., IČO:47 063 980 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel Sro, vložka 33879/N, t.j. predávajúci.
  2. Osobné údaje sú spracované v rozsahu nevyhnutnom pre vybavenie objednávky, reklamačné konanie a splnenie účtovných náležitostí transakcie.
  3. Osobné údaje sú archivované po dobu vyžadovanú zákonom o účtovníctve, ktorá je najdlhšou z dôb, týkajúcou sa transakcií.
  4. Osobné údaje nebudú poskytované ďalším osobám, s výnimkou prípadov, kedy to predávajúcemu ukladá zákon.
  5. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
  3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
  5. dstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
  6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pričom je oprávnený túto cenu znížiť o náklady na doručenie tovaru kupujúcemu.
  7. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
  8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Nových Zámkoch, dňa 05.11.2018
Doprava a platba

Spôsob platby:

 1. platba vopred na účet v UniCreditBank IBAN: SK31 1111 0000 0012 0433 7005, BIC: UNCRSKBX
 2. platba na dobierku

Spôsob dopravy:

 1. Doprava Slovenskou poštou - balík na poštu (pri platbe vopred): 3,90 EUR plus DPH
 2. Doprava Slovenskou poštou - balík na adresu (pri platbe vopred): 4,90 EUR plus DPH
 3. Doprava Slovenskou poštou - balík na poštu + dobierka: 5,20 EUR plus DPH
 4. Doprava Slovenskou poštou - balík na adresu + dobierka: 6,20 EUR plus DPH
Zásady spracúvania osobných údajov

Tieto zásady a pravidlá sa môžu zmeniť alebo aktualizovať aj bez upozornenia. Dátum poslednej zmeny týchto zásad je 27.7.2018.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť ECOSMART, s.r.o., Nábrežná 4623/55, 940 02 Nové zámky, IČO: 47 063 980 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel Sro, vložka 33879/N. Kontaktná osoba: Peter Mésároš, e-mail: info@patchworkshop-lucia.sk.

Od 25. mája 2018 (vrátane) sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

Vašim osobným údajom je každá informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Ide o prípady, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, ale môžeme sem zahrnúť aj informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.patchworkshop-lucia.sk má určenú zodpovednú osobu za oblasť ochrany osobných údajov, ktorou je: Peter Mésároš, e-mail: info@patchworkshop-lucia.sk

Naše zásady spracúvania osobných údajov v skratke

 • Spracovanie vašich osobných údajov je zákonné, spravodlivé a transparentné. Naše spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov sú pre nás vaše práva vždy prvoradé. Na požiadanie vám poskytneme informácie týkajúce sa ich spracovania.
 • Naše spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Zhromažďujeme a spracovávame len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Budeme sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili integritu a dôvernosť údajov.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok sú z technických dôvodov zaznamenávaná vaša IP adresa, stránka, z odkazu ktorej ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našich stránkach, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou opatrnosťou.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov znamená spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Ďalšie osobné údaje

Na týchto stránkach môžete dobrovoľne zadávať vaše osobné údaje do rôznych formulárov (prihlasovací, registračný, objednávkový a pod. formulár). Najčastejšie sa uchovávajú tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, titul, v špecifických prípadoch aj tieto: adresa trvalého alebo prechodného bydliska. Vaše údaje sú používané len v nevyhnutnom rozsahu.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo kým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme predpisom viazaní, váš osobný údaj naďalej držať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Bezpečnosť osobných údajov

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné postupy, technológie a systémy na ochranu osobných údajov (napr. máme vypracovanú organizačnú smernicu pre spracovanie osobných údajov, v našich počítačových systémoch používame aktualizovaný antivírus a firewall, wi-fi siete máme chránené silnými heslami, počítače máme chránené heslom, neprenášame osobné údaje mimo štátov EÚ, pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľkých činnostiach a pod.) . Pri vylepšení týchto technológií aj my vylepšujeme tieto bezpečnostné systémy. Tzv. sprostredkovatelia, ktorí prichádzajú do konkaktu s vašimi údajmi, sú naši zmluvní partneri a sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrované kanály a zaväzujú sa dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.

Tieto webové stránky sú zabezpečené protokolom https.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom alebo by bol detegovaný iný prienik do nich a došlo by k úniku osobných údajov, budete do 72 hodín informovaný o prijatých opatreniach a zároveň do 72 hodín budeme komunikovať aj s dozorným orgánom (Úrad na ochranu osobných údajov).

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo byť informovaný o nasl.:

 • O prevádzkovateľovi. Údaje prevádzkovateľa sú uvedené na začiatku tohto dokumentu.
 • Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame o vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne na e-mail.
 • Máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností alebo neúplností.
 • Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na zabudnutie, čiže právo na vymazanie poskutnytých osobných údajov. Toto právo sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako poskytnutie: napíšte mail na e-mailovú adresu: info@patchworkshop-lucia.sk
 • V prípadoch, keď je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme („oprávnený záujem prevádzkovateľa“), máte právo namietať tento oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako odôvodnenú, vaše údaje spracované na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.
 • Právo na vymazanie údajov nie je absolútne. Ak vaše osobné údaje potrebujeme na plnenie zákonných povinností, na tieto zákonné účely ich naďalej budeme spracúvať.
 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak napadnete správnosť osobných údajov počas obdobia tohto preverovania ich správnosti. Požadovať obmedzenie môžete aj ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a namiesto vymazania budete žiadať obmedzenie ich spracúvania, ďalej ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory). Počas obmedzenia spracúvania vašu údaje zostávajú v našich informačných systémoch, ale nebudú sa používať na naše účely.
 • Ďalej máte právo požadovať prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky je zrealizovateľný len prenos emailovej adresy, ostatné osobné údaje pravdepodobne nedokážeme poskytnúť v strojovo čitateľnom formáte v takej internej štruktúre, aby boli naozaj užitočne prenositeľné k inému prevádzkoveteľovi. Urobíme však pre to všetko, čo nám pri únosných nákladoch technika umožní.
 • Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietky proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracovaním osobných údajov vybavíme do 72 hodín od doručenia. V prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručania žiadosti.

Sprostredkovatelia (čiže príjemcovia vašich osobných údajov)

Sprostredkovateľmi, čiže podnikateľskými subjektami, ktorí majú k vašim osobným údajom prístup sú kvalifikované spoločnosti, a máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy. Títo partneri nám asistujú pri fungovaní, správe, vytváraní a aktualizácii týchto stránok, sú viazaní diskrétnosťou, zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti a súhlasili s bezpečným uchovávaním vašich osobných údajov a považujú ich za dôverné. Ide o tieto spoločnosti:

 • Google Inc. (sledovanie návštevnosti)
 • INTERNET SK (hostingové a doménové služby „FORPSI“)
 • Webfinity, s. r. o. (hostingové služby, archivácia údajov, výroba webov)
 • ECOSMART, s.r.o. (vedenie účtovníctva)

Ak nechcete, aby služba Google Analytics zhromažďovala a sledovala vaše osobné údaje, na tejto stránke môžete zabezpečiť zákaz sledovania údajov.

Diskrétnosť

Vaše osobné údaje žiadnym spôsobom neposkytujeme tretím stranám (okrem už zmienených sprostredkovateľov). Samozrejme, že ich ani nepredávame, neobchodujeme s nimi a nevykonávame ani žiadne iné podobné neférové operácie. Uvedomujeme si hodnotu a citlivosť vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať štátnym organizáciám, ale len na základe zákona a právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí a v súlade s právnymm poriadkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Odkazy tretích strán

Ak sa na týchto stránkach vyskytujú odkazy na iné webové stránky (tzv. stránky tretích strán), stránky na týchto odkazoch majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od stránok, ktoré práve prehliadate, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah a pravdivosť obsahu webových stránok týchto tretích strán či ich aktivity. Napriek tomu ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé alebo protiprávne správanie sa týchto stránok, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@patchworkshop-lucia.sk Ďakujeme.

Použitý CMS

Redakčný systém (CMS, „content management system“) použitý na tomto webovom sídle a ani žiadna iná softvérová komponenta nezbierajú žiadne osobné údaje od osôb, ktoré navštevujú tieto webové stránky.

Hosting

Tieto webové stránky sú umiestnené sa serveroch spoločnosti INTERNET SK, s.r.o. („FORPSI“)

Cookies

Naše systémy používajú tzv. cookies k tomu, aby sme zisťovali preferencie návštevníkov a mohli prispôsobiť naše stránky na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Využívajú sa aj na to, aby sme zistili, či ste už tieto stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Viac informácií o cookies si môžete prečítať v samostatnej časti tohto dokumentu nižšie.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA. Ak by predsa došlo k takémuto prenosu, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú kvalifikovanými spoločnosťami (vlastnia bezpečnostné certifikáty) a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré sme s nimi uzavreli, je bezpečnosť vašich osobných údajov aj v týchto prípadoch ošetrená.

Dozorný orgán

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR. V prípade, ak na Vašu žiadosť nereagujeme do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo sa obrátiť na tento úrad.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, kontaktuje nás na adresách uvedených na začiatku tohto dokumentu.

Pravidlá používania súborov cookies

Používanie cookies

Prevádzkovateľ na tejto webovej stránke používa tzv. cookies (tiež „koláčiky“), ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením internetového prehliadača (napr. Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Tor Browser a pod.), ktorý používate. Ak navštívite tieto webové stránky, a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci (help) každého internetového prehliadača. V nastaveniach webového prehliadača môžete cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, či blokovať alebo povoliť len pre niektoré webové stránky (domény).

Každý užívateľ prezeraním týchto webových stránok súhlasí s používaním cookies a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, nenavštevuje tieto webové stránky alebo súbory cookies aktívne zablokuje vo svojom prehliadači. Ak zablokujete používanie cookies, našu webovú stránku budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Čo sú cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktorú môžu byť do internetového prehliadača odosielané z webového servera pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, telefónu, tabletu a pod.). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka súborového systému na vašom zariadení v závislosti od typu prehliadača. Obvykle obsahujú názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu platnosti a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie nijako nepoškodzujú váš počítač a nezhromažďujeme v nich vaše osobné údaje. Ukladá sa len jedninečný identifikátor relácie.

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač, pretože sú v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad počítačom. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Cookies možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču používateľa, pretože cookies na počítači nie sú nijako chránené. Potom možno predstierať napr. cudziu identitu. Existuje niekoľko podvodných spôsobov ako ukradnúť cookies (angl. cookietheft) alebo ukradnúť/uniesť aktuálnu návštevu (angl. sessionhijacking), ktoré sú možné, ak webový prehliadač nie je proti nim odolný (zle nastavený alebo nechránený).

Prečo používame cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah, ďalej na monitorovanie návštevnosti. Na našich stránkach nájdete tzv. dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, len kým stránku neopustíte. Trvalé zostavájú dlhodobo na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo manuálne vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Aké typy cookies používame na týchto stánkach?

Na ukladenie osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke alebo predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.

1. Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry (napr. Google Analytics). Tieto služby ukladajú štandardné anonymné cookies, aby sme vedeli odvodiť návštevnosť našich webových stránok, dokázali analyzovať správanie (anonymných) návštevníkov a zistiť, aké obsahy sú pre nich zaujímavé. Všetky uložené analytické informácie sú anonymné a používajú sa výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

2. Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky môžu používať aj súbory cookies, ktoré vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.) Takisto sa môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. prezeranie videa, komentáre v diskusiách a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, su anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

3. Cookies tretích strán

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránok a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, s.r.o., o vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach tejto spoločnosti. Na týchto webových stránkach používame aj pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Ak si otvoríte takú webovú stránku, v ktorej je integrovaný „social plugin“ spoločnosti Facebook, bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky Zoznamu ste navštívili. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Faceobook. Ak využijete funkciu pluginu (napríklad Like, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, napríklad ak sa zaregistrujete, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas vás, ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, ním bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (teda nás) ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

Cookies a ochrana osobných údajov

Cookies pre účely ochrany osobných údajov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

 • Cookies technického charakteru (meranie návštevnosti webu, zabezpečenie zobrazenia stránky a pod.) sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
 • Cookies cielenej reklamy spracovávame na základe vášho súhlasu. Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu, konkrétne stlačením tlačidla „Súhlasím“, ktoré nájdete vo „vyskakujúcom cookie okne“ v spodnej časti webovej stránky.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

 • Informácie o vašej návšteve nášho webu.
 • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača.
 • Informácie o vašej aktivite.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vašich aktivít na stránkach s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Prevádzkovateľ zhromažďuje na týchto webových stránkach nasl. súbory cookies:

 • Typ: Cookies tretích strán
  Názov: Google Analytics
  Účel: Získanie štatistických informácií
  Doba spracovávania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr. pomocou vymazania medzipamäte „cache“)
 • Typ: Technické cookie
  Názov: PHPSESSID
  Účel: Anonymná identifikácia návštevníka stránky
  Doba spracovávania: Len počas aktuálnej session
 • Typ: Technické cookie
  Názov: webfinity_cookietxt_agreed
  Účel: Cookie, pomocou ktorého si prehliadač pamätá, či ste súhlasili s textom použitia cookies, a ak áno, počas 30 dní ten text nebude zobrazovať
  Doba spracovávania: 30 dní

Návody na vymazanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Ďalšie informácie o cookies

Ďalšie informácie o cookies môžete nájsť na wikipedii a stránka www.aboutcookies.org

Viac informácií s spracúvaní cookies nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov na tejto webstránke.
Pre skvalitnenie našich služieb používa náš eshop súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Áno, rozumiem Vedieť viac